Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč  |     Možnost vrácení zboží do 30 dní

Nejoblíbenější vodítka a obojky pro psy v Česku!

Reklamační řád

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • V souladu s ust. § 13 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dále zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, informuje tímto prodávající Michal Řeháček., IČO: 74228871, (dále jen „prodávající“) spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 1. ROZSAH PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
  s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a / nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 1. LHŮTA K UPLATNĚNÍ PRÁVA
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 • Ustanovení odstavce 3.1 se nepoužije u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na pro opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • Má-li věc vady a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Má-li věc vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, tj. zejména pokud je vada neodstranitelná. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 • Prodávající přijímá reklamace na adrese: 
  Michal Řeháček,
  Bezručova 1151/7,
  Krnov, 794 01
 • Pro účely rozhodnutí o reklamaci je nutné, aby bylo reklamované zboží prodávajícímu předáno k posouzení. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že u prodávajícího věc zakoupil.
 • Prodávající spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 • Prodávající spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti ode dne 2.2.2021

Vyberte požadovanou měnu
Česká koruna
Euro